We use cookies to help us deliver better service. By browsing the site, you agree to their use. Learn more about cookies
I agree

Privacy policy

1. Prevádzkovateľ internetovej stránky www.healthgym.sk

Prevádzkovateľ: Mgr. Martin Sári
Sídlo: Ľudovíta Fullu 11 / A, 84105 Bratislava
IČO: 48 310 247
DIČ: 10 812 556 48

prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky www.healthgym.sk

2. Účel spracúvania osobných údajov

účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy
účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov
účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu alebo tovar, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty
účelom spracúvania osobných údajov je referovanie kvality služieb

3. Zoznam spracúvaných osobných údajov

prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných vzťahov, údaje na doručenie
kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom)
údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia
prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje a fotodokumentáciu na účely referovania kvality služieb

4. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu alebo tovar očakáva
prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom
prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov

5. Zverejnenie údajov

prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov - fyzických osôb nezverejňuje

6. Podmienky spracúvania

prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov
prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ
prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby

7. Práva a povinnosti dotknutej osoby

zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje

8. Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať kontaktné údaje prevádzkovateľa a popis referencie ktorú zverejnil na svojej stránke.